AXIT CLOHYDRIC 32% – HCL 35%

Công thức: HCl
Quy cách: can/phuy/bồn
Khối lượng phân tử : 36, 465
Sản xuất: theo phương pháp tổng hợp khí H2 và Cl2.
Tính chất vật lý : Chất lỏng trong không màu hoặc vàng nhạt. Tan nhiều trong nước, tan trong rượu, khó tan trong Benzen, ete.

AXIT CLOHYDRIC 32% – HCL 35%